Pages

Wednesday, January 5, 2011

ABU UBAIDAHWajahnya selalu berseri. Matanya bersinar. Tubuhnya tinggi kurus. Bidang bahunya kecil. Setiap mata senang melihat kepadanya. Dia selalu ramah tamah, sehingga setiap orang merasa simpati kepadanya.

Di sampmg sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawadhu’ (rendah hati) dan sangat pemalu. Tetapi bila menghadapi suatu urusan penting, dia sangat cekatan ba gaikan singa jantan bertemu musuh.

Dialah kepercayaan ummat Muhammad. Namanya‘Amir bin ‘Abdillah bin Jarrah Al-Fihry Al-Qurasyi”, dipanggil “Abu ‘Ubaidah”;

‘Abdullah bin ‘Umar pernah bercerita tentang sifat sifat yang mulia, katanya: “Ada tiga orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlak dan sangat pe malu. Bila berbicara, mereka tidak pernah dusta. Dan apabila orang berbicara kepada mereka, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu ialah: Abu Bakar Shiddiq, ‘Utsman bin ‘Affan, dan Abu ‘U’baidah bin Jarrah.”

Abu ‘Ubaidah termasük kelompok pertama masuk Islam. Dia masuk Islam ditangan Abu Bakar Shiddiq, sehari sesudah Abu Bakar masuk Islam. Waktu itu beliau menemui Rasulullah saw. bersama-sama dengan ‘Abdur Rah man bin ‘Auf, ‘Utsman bin Mazh’un dan Arqam bin Abi Arqam untuk mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Kerana itu mereka tercatat sebagai tiang-tiang pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan indah.

Dalam kehidupannya sebagai muslim, Abu ‘Ubaidah mengalami masa penindasan yang keras dan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin di Makkah, sejak permulaan sampai akhir. Dia turut menderita bersama-sama kaum muslimin yang mula-mula, merasakan tindakan kekerasan, kesulitan dan kesedihan, yang tak pernah dirasakan oleh pengikut agama-agama lain di muka bumi ini. Walaupun beqitu, dia tetap teguh menerima segala macam cobaan. Dia tetap setia dan membenarkan Rasulullah pada setiap situasi dan kondisi yang berubah-ubah.

Bahkan ujian yang dialami Abu ‘Ubaidah dalam perang Badar, melebihi segala macam kekerasan yang pernah kita alami.

Abu ‘Ubaidah turut berperang dalam perang Badar. Dia menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati Tetapi tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya kemana dia lari. Terutama seorang laki-laki, mengejar Abu ‘Ubaidah dengan sangat beringas kemana saja. Tetapi Abu ‘Ubaidah selalu menghindar dan menjauhkan diri untuk bertarung dengan orang itu. Orang itu tidak mahu berhenti mengejarnya.

Setelah lama berputar-put akhirnya Abu ‘Ubaidah terpojok. Dia waspada menunggu orang yang mengejarnya.

Ketika orang itu tambah dekat kepadanya, dalam posisi yang sangat tepat, Abu ‘Ubaidah mengayunkan pedangnya tepat di kepala lawan. Orang itu jatuh terbanting dengan kepala belah dua. Musuh itu tewas seketika dihadapan Abu ‘Ubaidah. Siapakah lawan Abu ‘Ubaidah yang sangat beringas itu?

Di atas telah dikatakan, tindak kekerasan terhadap kaum muslimin telah melampaui batas. Mungkin Anda ternganga bila mengetahui musuh yang tewas di tangan Abu ‘Ubaidah itu tak lain ialah “Abdullah bin Jarrah” ayah kandung Abu ‘Ubaidah.

Abu ‘Ubaidah tidak membunuh bapaknya. Tetapi membunuh kemuysrikan yang bersarang dalam pribadi bapaknya. Berkenaan dengan kasus Abu ‘Ubaidah tersebut, Allah swt. berfirman sebagai tersebut

“Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, saling berkasih-sa yang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahawa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.” (Al-Mujadalah: 22)

Ayat di atas tidak menyebabkan Abu ‘Ubaidah membusungkan dada. Bahkan menambah kokoh imannya kepada Allah dan ketulusannya terhadap agama. Orang yang mendapat gelar ‘kepercayaan ummat Muhammad” ini ternyata menarik perhatian orang-orang besar, bagaikan besi berani menarik logam di sekitarnya.

Muhammad bin Ja’far menceritakan, “Pada suatu ketika para utusan kaum Nasrani datang menghadap kepada Rasulullah. Kata mereka, “Ya, Aba Qasim! Kirimlah bersama kami seorang sahabat Anda yang Anda pandang cakap menjadi hakim tentang harta yang menyebabkan kami berselisih sesama kami. Kami senang menerima putusan yang ditetapkan kaum muslimin.”

Jawab Rasulullah, ‘Datanglah nanti petang, saya akan mengirimkan bersama kalian “orang kuat yang terpercaya”

Kata ‘Umar bin Khaththab, “Saya pergi shalat Zhuhur lebih cepat dan biasa. Saya tidak ingin tugas itu diserahkan kepada orang lain, kerana saya ingin mendapatkan gelar “orang kuat terpercaya”. Sesudah selesai shalat Zhuhur, Rasulullah menengok ke kanan dan ke kiri. Saya agàk menonjolkan diri supaya Rasulullah melihat saya. Tetapi beliau tidak melihat lagi kepada kami. Setelah beliau melihat Abu ‘Ubaidah bin Jarrah, beliau memanggil seraya berkata kepadanya, ‘Pergilah engkau bersama mereka. Adili dengan baik perkara yang mereka perselisihkan.”

Maka pergilah Abu ‘Ubaidah dengan para utusan Nasrani tersebut, menyandang gelar “orang kuar yang terpercaya”.

Abu ‘Ubaidah bukanlah sekedar orang kepercayaan semata-mata. Bahkan dia seorang yang berani memikul kepercayaan yang dibebankan kepadanya. Keberan itu ditunjukkannya dalam berbagai peristiwa dan tugas yang dipikulkan kepadanya.

Pada suatu hari Rasulullah saw. mengirim satu pasukan yang terdiri dari para sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy. Beliau mengangkat Abu ‘U,baidah menjadi kepala pasukan, dan membekali mereka hanya dengan sekarung kurma. Tidak lebih dri itu.

Kerana itu Abu ‘Ubaidah membagi-bagikan kepada para prajuritnya sehari sebuah kurma bagi seorang. Mereka mengulum kurma itu seperti menghisap gula-gula. Sesudah itu mereka minum. Hanya begitu mereka makan untuk beberapa hari.

Waktu kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, kaum musyrikin sedemikian bernafsu ingin membunuh Rasulullah saw. Waktu itu, Abu ‘Ubaidah termasuk sepuluh orang yang selalu membentengi Rasulullah. Mereka mempertaruhkan dada mereka ditembus panah kaum musyrikin, demi keselamatan Rasulullah saw. Ketika pertempuran telah usai, sebuah taring Rasulullah ternyata patah. Kening beliau luka, dan di pipi beliau tertancap dua mata rantai baju besi beliau. Abu Bakar menghampiri Rasulullah hendak mencabut kedua mata rantai itu dan pipi beliau.

Kata Abu ‘Ubaidah, “Biarlah saya yang mencabut nya!”

Abu Bakar menyilakan Abu ‘Ubaidah. Abu ‘Ubaidah kuatir kalau Rasulullah kesakitan bila dicabutnya dengan tangan. Maka digigitnya mata rantai itu kuat-kuat de ngan giginya lalu ditariknya. Setelah mata rantai itu tercabut, gigi Abu ‘Ubaidah tanggal satu. Kemudian digigit nya pula mata rantai yang sebuah lagi. Setelah tercabut, gigi Abu ‘Ubaidah tanggal pula sebuah lagi.

Kata Abu Bakar, “Abu ‘Ubaidah orang ompong yang paling cakap.”

Abu ‘Ubaidah selalu mengikuti Rasulullah berperang dalam setiap peperangan yang dipimpin beliau, sampai beliau wafat.

Dalam musyawarah pemilihan Khalifah yang pertama (Yaumu s-saqifah), ‘Umar bin Khaththab mengulurkan tangannya kepadà Abu ‘Ubaidah seraya berkata, “Saya memilih Anda dan bersumpah setia dengan Anda. Kerana saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:.

“Sesungguhnya tiap-tiap ummat mempunyai orang dipercayai. Orang yang paling dipercaya dan ummat ini adalah Anda (Abu ‘Ubaidah).”

Jawab Abu ‘Ubaidah, “Saya tidak mahu mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita shalat sewaktu beliau hidup (Abu Bakar). walaupun sekarang beliau telah wafat, marilah kita imamkan juga dia.”

Akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar inenjadi Khalifah Pentama, sedangkan Abu ‘Ubaidah menjadi penasihat dan pembantu utama bagi Khalifah.

Setelah Abu Bakar, jabatan khalifah pindah ke tangan ‘Umar bin Khatthab Al-Faruq. Abu ‘Ubaidah selalu dekat dengan ‘Umar dan tidak pernah membangkang perintahnya, kecuali sekali. Tahukah Anda, perintah Khalifah ‘Umar yang bagaimanakah yang tidak dipatuhi Abu Ubaidah?

Peristiwa itu terjadi ketika Abu ‘Ubaidah bin Jarrah memimpin tentara muslimin menaklukkan wilayah Syam (Syria). Dia berhasil memperoleh kemenangan demi ke menangan berturut-turut, sehingga seluruh wilayah Syam takluk ke bawah kekuasaannya sejak dan tepi sungai Furat di sebelah Timur sampai ke Asia Kecil di sebelah Utara

Sementara itu, di negeri Syam berjangkit penyakit menular (Tha’un) yang amat berbahaya, yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga korban berjatuhan. Khalifah ‘Umar datang dan Madinah , sengaja hendak menemui Abu ‘Ubaidah. Tetapi ‘Umar tidak dapat masuk kota kerana penyakit yang sedang mengganas itu. Lalu ‘Umar menulis surat kepada Abu ‘Ubaidah sebagai berikut:

“Saya sangat penting bertemu dengan Saudara. Tetapi saya tidak dapat menemui Saudara kerana wabak penyakit sedang berjangkit dalam kota. Kerana itu bila surat ini sampai ke tangan Saudara malam hari, saya harap Saudara berangkat menemui saya di luar kota sebelum Subuh. Dan bila surat ini sampai ke tangan siang hari, saya harap Saudara berangkat sebelum hari petang.”

Setelah surat Khalifah tersebut dibaca Abu ‘Ubaidah, dia berkata, “Saya tahu maksud Amirul Mu’minin memanggil saya. Beliau ingin supaya saya menyingkir dari pe nyakit yang berbahaya ini.”

Lalu dibalasnya surat Khalifah, katanya;

“Ya, Amirul Mu’minin! Saya mengerti maksud Khalifah memanggil saya. Saya berada di tengah-tenciah tentara muslimin, sedang bertugas memimpin mereka. Saya tidak ingin meninggalkan mereka dalam bahaya yang mengancam hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya tidak ingin berpisah dengan mereka, sehingga Allah memberi keputusan kepada kami semua (selamat atau binasa). Maka bila surat ini sampai ke tangan Anda, ma’afkanlah saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda, dan beri izinlah saya untuk tetap tinggal bersama-sama mereka.”

Setelah Khalifah ‘Umar selesai membaca surat tersebut, beliau menangis sehingga air matanya meleleh ke pipinya. Kerana sedih dan terharu melihat Umar menangis, maka orang yang disamping beliau bertanya, “Ya, Amiral Mu’ minin! Apakah Abu ‘Ubaidah wafat?”

“Tidak!” jawab ‘Umar. “Tetapi dia berada di ambang kematian.”

Dugaan Khalifah tersebut tidak salah. Kerana tidak lama sesudah itu Abu ‘Ubaidah terserang wabak yang sangat berbahaya. Sebelum kematiannya Abu ‘Ubaidah berwasiat kepada seluruh prajuritnya:

“Saya berwasiat kepada Anda sekalin. Jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik, dan senantiasa berada dalam bahagia.

“Tetaplah menegakkan shalat. Laksanakan puasa Ramadhan. Bayar sedekah (zakat). Tunaikan ibadah haji dan ‘umrah. Hendaklah kalian saling menasihati sesama ka lian. Nasihati pemerintah kalian, jangan dibiarkan mereka tersesat. Dan janganlah kalian tergoda oleh dunia.

Walaupun seseorang bisa berusia panjang sampai senibu tahun, namun akhinnya dia akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan ini.

“Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh…” Kemudian dia menoleh kepada Mu’adz bin Jabal.

Katanya, “Hai, Mu’adz! Sekarang engkau menjadi Imam (Panglima)!” Tidak lama kemudian, ruhnya yang suci berangkat ke rahmatullah. Dia telah tiada di dunia fana. Jasadnya tidak lama pula habis dimakan masa. Tetapi amal pengorbanannya akan tetap hidup selama-lamanya.

Mu’adz bin Jabal berdiri di hadapan jama’ahnya, lalu dia berpidato:

“Ayyuhannaas! (Hai sekalian manusia!) Kita semua sama-sama merasa sedih kehilangan dia (Abu ‘Ubaidah). Demi Allah! Saya tidak melihat orang yang lapang dada melebihi dia. Saya tidak melihat orang yang lebih jauh dan kepalsuan, selain dia. Saya tidak tahu; kalau ada orang yang lebih menyukai kehidupan akhirat melebihi dia. Dan saya tidak tahu, kalau ada orang yang suka memberi nasihat kepada umum melebihi dia. Kerana itu marilah kita memohon rahmat Allah baginya, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya pula kepada kita semua.

http://dakwah.info/buku-tarbiyyah/abu-ubaidah-bin-jarrah-2/

Monday, September 6, 2010

Paul: Aku bukan tukang tilik

          Masih ingat kah kita pada sotong ini. Si sotong biasa yang diberi nama Paul dan diberi layanan istimewa serta diberikan pekerjaan sebagai tukang tilik. Disebabkan sotong ini jugalah syaitan telah bersorak gembira. Sebenarnya Paul ni sotong kurita biasa yang tak ada sebarang kuasa untuk menentukan keputusan perlawanan bola sepak atau apa-apa keputusan pun.

Psychic octopus Paul

          Fakta sebenarnya ialah sotong kurita adalah buta warna dan lebih tertarik kepada warna yang lebih terang. Jadi, jika anda perhatikan betul-betul, negara yang dipilih oleh Paul adalah negara yang memiliki warna bendera yang lebih terang dari lawannya. Kalau anda kurang percaya dengan fakta ini, sila kaji sendiri.


          Di sebab sotong ini, ramai yang telah syirik kerana percaya pada "kuasa" sotong ini. Ramai juga kaki judi berjudi berdasarkan tilikan Paul. Syirik dah satu dosa...berjudi/bertaruh pulak lagi. Sesungguhnya bertilik nasib adalah haram. Berjudi jug adalah haram. 


          Jadi, piala dunia FIFA yang lepas hanyalah medan tempat melakukan perkara-perkara yang melanggar syarak. Di manakah orang-orang agama seperti mufti dan ustaz yang tampil untuk mengeluarkan fatwa berdasarkan tukang tilik bernama Paul yang telah memesongkan akidah umat Islam.


Cerita asal:
Kalamul Haqq: Oh, dia tak bersalah!: "Anda kenal dengan haiwan ini? Masih kenal dengan ia setelah kejuaraan bola sepak FIFA telah semakin lama berkhir? Mana mungkin kita boleh ..."

Saturday, September 4, 2010

Selamat Hari Raya

               1 Syawal bakal menjelma, Ramadhan semakin meninggalkan kita, kini kita berada di 10 malam yang akhir di mana digalakkan kepada seluruh umat Islam untuk bangun pada malam hari beribadat kepada Allah Yang Esa. 10 malam yang akhir pada bulan Ramadhan yang dinyatakan terdapat di dalamnya malam Lailatul Qadr


Dalam al-Quran, Allah SWT berfirman yang bermaksud:

   "Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar, Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran Malam Lailatul-Qadar itu? Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Pada Malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut); Sejahteralah Malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar!" 

(Quran, Al-Qadr 97: 1-5)

               Namun, siapa pun akan berasa gembira dengan ketibaan Aidilfitri. Ada yang gembira kerana telah berjaya membentuk jiwa soleh, ada yang gembira kerana merasakan Aidilfitri adalah hari kemenagan kerana telah berjaya mengawal nafsu ketika berpuasa dan tidak kurang juga ada yang
 bersorak gembira kerana tidah perlu puasa lagi. 

           Setiap rumah pasti sedang sibuk melakukan persiapan raya. Ketika ini, bermacam-macam persoalan akan timbul. Berapa jenis kuih dah siap? Berapa helai baju raya dah beli? Langsir nak tukar baru ke? Perabut? err Kereta (nak tukar cat ke)?  

Walau apa pun persiapan kita, jangan kita semua rosakkan apa yang telah kita bina semasa kita berpuasa dengan melakukan pembaziran. Maka akan sia-sia latihan kita mengawal nafsu semasa kita berpuasa sekiranya kita kembali kepada tabiat buruk yang biasa kita lakukan.

Selamat Hari Raya Aidilfitri...Maaf Zahir Batin. 

Saturday, August 21, 2010

Perhatian kepada Team Penyabong

Team Penyabong

               Pengumuman kepada Team Penyabong, anda semua di tuntut untuk menyiapkan diri untuk percutian 3 hari 2 malam di syalet Abg Zul di pantai Penyabong selepas Raya Puasa ini. Pelbagai aktiviti menarik dan pelik yang masih baru bagi penduduk-penduduk sekitar telah dirangka bagi memastikan bibir-bibir mereka sentiasa basah di sepanjang keberadaan kita di sana. Di sebabkan percutian ini diadakan dalam bulan syawal, maka tema percutian kita ialah Sambutan Aidilfitri di Perantauan (Penyabong). 


Aktiviti-aktiviti yang telah dirangka adalah seperti berikut:

  • Memasak Dodol / Penganan
  • Membakar Lemang dan Rendang
  • Menu-menu biasa (sup ikan merah, sweet sour dsb) 
  • dan aktiviti-aktiviti luar seperti memancing, mandi laut dsb
Butiran:
  • Tarikh               : 13-15 September2010 / 4 Syawal1431H
  • Masa bertolak   : 10malam 13 Sept
  • Destinasi           : Penyabong, Endau

Tuesday, August 17, 2010

Bangun lah Sahur.

Jangan kita malas bangun sahur kerana sahur juga adalah ibadat. 
Jika tak mahu makan makanan berat-berat, cukuplah sekadar sebiji kurma dan segelas air. Bulan 1000 Bulan

    
        
         
           Bulan Ramadhan atau dinyatakan sebagai "bulan 1000 bulan" adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah SWT kepada hambanya. Maka bulan 1000 bulan yang dimaksudkan adalah ibadat serta rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya pada bulan Ramadhan berlipat kali ganda menyamai 1000 bulan.

           Sesungguhnya puasa bukanlah suatu bebanan kepada sekalian umat Islam. Malah telah dibuktikan dengan kajian sains bahawa puasa dapat meningkatkan kesihatan. Setelah 11 bulan kita makan dan minum sesuka hati, kini tibalah masa untuk merehatkan perut disamping meningkatkan amalan seharian.     

Thursday, August 12, 2010

Report: Lambaian Penyabong


       Pada 6-8 Ogos 2010 bersamaan dengan 5-3 hari sebelum puasa, sekumpulan pelancong tempatan dari Juasseh telah datang ke Penyabong untuk meraikan kedatangan Ramadhan kate mereka. Dengan segala kelengkapan dapur yang dibawa dari rumah, mereka telah memasak makanan sesuka hati di sekitar kawasan shelet yang mereka sewa. Sesuatu yang baru yang tidak pernah pelancong-pelancong lain amalkan di sekitar kawasan berkenaan.

Kaum ibu memotong bawang
Chef Jamal dan isteri
       Lemang dan rendang juga turut mereka sediakan untuk samtapan seisi keluarga. Memang bersungguh-sungguh mereka nak menyambut Ramadhan. Sehinggakan asap lemang beterbangan di udara, aroma rendang menyebabkan bibir penduduk sekitar sentiasa basah dan berair. Belum lagi 'ghaso' sup tulang Pakcik Jamal yang membuatkan ramai yang tidak sabar menghirup akan tersedak.

Bukti: Pembakaran Lomang Penyabong
          Ha. Baru diorang tau penangan aroma dan masakan Pakcik Jamal dari Juasseh. Sehinggakan ada penduduk Penyabong yang membuat andaian "akan tutuplah semua kedai makan di Penyabong kalau Pakcik Jamal jual sup tulang. Lihat saja kepada menu makanan kami selama 3 hari 2 malam, mengalahkan hotel 5 bintang. Ditambah pula dengan ikan-ikan fresh yang baru dipancing membuatkan kedatangan kami ke Penyabong sungguh bermakna.

Menu makanan:
Jumaat(malam):
- tiada. semua orang keletihan lalu tidur.
- pada ketika ini, anak-anak bujang telah mula memancing.

Sabtu
- sarapan               - nasi goreng Penyabong
- makan tengahari  - lemang dan rendang
                             - sup tulang 
- makan malam      - ikan kerapu sweet sour
                                (malangnya penulis tak dapat rasa sebab tidur.haha) 

Ahad
- sarapan               - nasi goreng Penyabong / kuih-kuih
- makan tengahari  - sup ikan merah / ketam masak lemak

IKAN OH IKAN KENAPA KAU TAK NAK TIMBUL?

Bercakap tentang ikan, ahh tak payah cakaplah...tengok je gambar-gambar ni...zaasss...

.

RAMADHAN AL-MUBARAK

"Selamat Menyambut Ramadhan al-Mubarak iaitu bulan yang dijanjikan dengan berbagai-bagai fadhilat dan ganjaran daripada Allah SWT. Semoga kita semua banyakkan amalan, kurangkan percakapan, banyakkan bersedekah serta tingkatkan iman. Semoga segala amalan di bulan puasa ini diterima Allah SWT"

Monday, August 9, 2010

Pantai Penyabong


Jeti dan pulau di Penyabong

Pantai Penyabong

Pantai Penyabong terletak di kawasan Endau, kira-kira 36 kilometer dari Mersing. 

Apabila tiba di sana, mata akan terpukau dengan keindahan pantai dan pulau-pulau berhampiran. 

Pantai ini dahulunya dikenali sebagai "Pantai Pasir Lanun" kerana dipercayai menjadi tempat persinggahan dan persembunyian lanun pada suatu ketika dahulu . 

Jeti Penyabong
Terkenal sebagai tempat perkampungan nelayan, pantai Penyabong kini bertukar wajah sebagai tempat pelancongan dan tumpuan bagi kaki pancing-kaki pancing. 

Kebanyakan pelancong yang datang mempunyai tujuan yang satu iaitu memancing. 

Sama ada memancing di kawasan jeti, pantai, pulau mahupun di atas bot, kaki pancing-kaki pancing pasti akan dapat merasakan keseronokan memancing kerana terdapat banyak lubuk-lubuk ikan di sekitar kawasan pantai dan laut Penyabong. 

calet
Selain itu, terdapat banyak kemudahan calet dan resort di sekitar kawasan berhampiran bagi mereka yang ingin bermalam ataupun mahukan suasana santai bersama keluarga pada kadar harga yang sangat berpatutan. 

Jika anda sukakan suasana yang tenang dan mendamaikan serta bebas dari sebarang gangguan kebisingan, disamping menjalankan aktiviti memancing, maka Pantai Penyabong, Endau; Pantai Penyabong di sini mungkin pilihan terbaik. 

Tuesday, July 27, 2010

Selamat

Assalamualaikum dan selamat sejahtera...
Dengan ini maka pada tarikh 27 Julai 2010/5.41pm maka terhasillah blog "Dari Juasseh Ke Seantera Dunia" yang memaparkan kisah dan minda seorang anak jati Juasseh,Negeri Sembilan... 
akhir kata...
wassalam dan selamat berblog...haha